Sömnbristens prislapp

Sömnbristens prislapp

Visste du att mer än en tredjedel av alla amerikanska vuxna lider av sömnbrist? Detta stod klart efter forskning gjord vid Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA och man kallar nu detta för ett folkhälsoproblem i landet. Men detta är inte ett problem som är unikt för Amerika utan antalet personer som inte sover tillräckligt blir bara fler och fler och sömnbrist klassas idag som ett globalt hälsoproblem – och ett dyrt sådant. 

Antalet personer som sover mindre än de rekommenderade timmarna ökar världen över och i särklass i världens i-länder. Hela 30% av världens arbetande människor klagar dagligen på sömnbrist och tillståndet har idag  blivit en accepterad faktor och en del av livet menar Dr. David Hillman som studerar sömnbrist och är klinisk professor vid University of Western Australia. Man talar gärna om sömn som något överdrivet och något som ofta inte prioriteras i arbetsmiljöer.
Själva sömnbristen sägs ha en koppling till livsstilsfaktorer, relaterade till ett modernt dygnet-runt-samhälle med psykosocial stress, alkoholkonsumtion, rökning, brist på fysisk aktivitet och överdriven användning av elektronik. Sömn är emellertid nödvändig för ens hälsa, produktivitet och välbefinnande och brist på den har visat sig vara förknippad med en rad sjukdomar såväl som att vår framgång i skolan och på arbetsmarknaden tar skada. Men det finns en annan sida av myntet också, det som gäller hur det påverkar samhället. Man talar här om de ekonomiska konsekvenserna av sömnbrist. Faktum är att forskare vid RAND Corporation i USA i en studie fann att sömnbrist står för flera miljarder kronor i ekonomisk förlust bland världens industriländer. Vidare kostar i USA kronisk sömnlöshet varje år 400 miljarder dollar, vilket resulterar i 1,23 miljoner förlorade arbetsdagar. Strax därefter finner man Japan som förlorar så mycket som 138 miljarder dollar årligen på grund av sömnlöshet bland anställda, vilket också utgör en stor del av deras totala ekonomi. Tyskland upp till 60 miljarder dollar och Storbritannien upp till 50 miljarder dollar. De lägsta ekonomiska förlusterna finner man i Kanada som mätts upp till 21,4 miljarder dollar.

Konsekvenserna sv sömnbrist för den anställda och för företaget

Hos en person som lider av sömnbrist sänks produktiviteten i snitt med 12% vilket blir intressant om man räknar om det till förlorade ekonomiska värden. Detta betyder att för ett företag med 100 anställda och med personalkostnader på 50 000 kronor per anställd och månad ger det ett tapp på ca 120 000 kronor i månaden. 
Sömnbrist är alltså ett stort problem som kan innebära stora kostnader och Dr. Hillman menar att om man lyfter ämnet så kan man inte endast lindra människors lidande utan också mildra kostnaderna det innebär. Men eftersom arbetskraften idag blir mer och mer konkurrenskraftig måste man starta med att arbetsgivare erkänner att de anställda lider av sömnbrist och att det är ett hot mot företagets produktivitet. Anställda som är utvilade är mer effektiva, friska och känner mer meningsfullhet i sitt yrke. Otillräcklig sömn påverkar också en arbetares säkerhet och forskare har kunnat koppla en rad olyckor till detta, däribland den omtalade explosionen av rymdfärjan Challenger som visat sig skett på grund av mänskliga fel orsakat av sömnbrist. Dr. Hillman menar därför att fler människor bör utbildas kring vikten av sömn och sömnhygien och detta från tidig ålder eftersom dåliga sovvanor oftast inleds vid ungdomsåren. Man måste, helt enkelt, ändra synen på sömn och förstå att den är nödvändig för en god hälsa samt att ett företag fungerar bra när cheferna är medvetna om hur deras anställda mår.

Sömnbrist och produktivitetsförlust

I en nyligen utförd amerikansk studie utvärderade man huruvida personer med sömnproblem upplevde produktivitetsförlust vs. dem som inte hade några problem med sin sömn.
I studien användes data från Sleep and Health Activity, Diet, Environment and Socialization (SHADES). Studien inkluderade 1007 vuxna personer mellan åldern 22-60 år. Själva arbetsproduktiviteten utvärderades med det validerade WBAP-verktyget, vilket innefattar faktorer som bedömer hälsa, oro, depression och ångest samt ekonomisk stress. Deltagarna rapporterade sedan hur mycket sömn de vanligtvis får på natten, såväl på vardagar som arbetsdagar. Andra utvärderingsverktyg omfattade sömnlöshetsindex och Epworth Sleepiness Scale där resultaten justerades för ålder, kön, etnicitet, utbildning, inkomst och arbetstid.
Resultatet i studien var tydligt och man kunde fastslå att sömnproblem var synonymt med minskad produktivitet. Vidare var insomni den typ av sömnproblem som visade sig ha störst inverkan på arbetsproduktiviteten. De personer som led av måttligt svår insomni upplevde mer än dubbelt så mycket produktivitetsförlust, närmare bestämt 107% mer, jämfört med de personer som inte led av någon insomni alls. Också andra former av sömnproblem blev intressant där exempelvis de med en lindrigare form av insomni visade en produktivitetsförlust på 58% och de som led av trötthet under dagarna visade 50%. Även de personer som snarkade regelbundet och visade tecken på sömnapné visade en produktivitetsförlust på mellan 19-34% mer än dem som inte snarkar.

Satsa på sömnen

Att offra sömnen för att få mer saker gjorda fungerar inte och trots att många företagsledare fortfarande tror att mängden tid en anställd lägger på ett uppdrag motsvarar dess produktivitet så är det inte sant. Att övervärdera en anställd som undervärderar sin sömn är inte klokt och kan bli kostsamt för företaget, menar Matthew Walker som är professor i neurovetenskap och psykologi vid University of California, Berkeley. Han talar också om studier utförda vid Center of Human Sleep Science vid UC Berkeley som visat att mindre sömn förutsäger både lägre arbetshastighet och långsammare hastighet att slutföra en uppgift. Med andra ord är trötta anställda inte produktiva anställda samt att de genererar färre och mindre konkreta lösningar på ett problem. 

Kan Learning to Sleep hjälpa dig?

Vid just sömnproblem visar studier att kognitiv beteendeterapi (KBT) har en väldigt god effekt och att den typ av behandling dessutom är en långsiktig lösning på problemet. Läs gärna mer om hur KBT fungerar och hur vi på Learning to Sleep kan hjälpa dig.


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.
Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning