MENY STÄNG

Läkemedelstillverkningens negativa effekter på miljö och människors hälsa

Läkemedelstillverkning är idag en miljardindustri men konsekvenserna av miljöskadliga läkemedel blir alltmer allvarligt. Bristfälliga miljökrav gör att många fabriker dumpar sitt restavfall rakt i naturen och rapporter visar, gång på gång, att läkemedelstillverkningen har stora negativa effekter på miljön och människors hälsa.


I Sverige används idag mer än 1000 olika aktiva substanser i cirka 7600 olika läkemedel, men det tillkommer nya substanser varje år. Dessutom tillkommer ett ungefär lika stort antal hjälpämnen. Likaså tillkommer även förpackningsmaterial som i sig innehåller rester av läkemedel och som klassas som miljöfarligt avfall. Uppmätta halter i miljön i Sverige är små men internationellt ser det dock värre ut och det finns allvarliga exempel från utsläpp vid läkemedelstillverkning. Kina och Indien toppar den listan och det är också där som stora delar av läkemedlen vi använder produceras. Men också i Europa och USA har man kunnat uppmäta höga halter från läkemedelsindustrin.

Läkemedels påverkan på djur och natur

Läkemedel är en stabil form av uppbyggnad gjord för att kunna påverka olika biologiska processer i vår kropp och nå ett målorgan. Men dess förmåga att påverka dessa processer och dess målmedvetenhet kommer tyvärr med ett pris. För samma läkemedel kan också påverka andra djurarters processer och på grund av deras stabila uppbyggnad stannar de kvar i miljön under lång tid. Kunskaperna kring vilka biologiska effekter som läkemedelshalterna i avloppsvatten, sjöar, floder, grund-och dricksvatten och jordar anses något bristfälliga. Men rapporter har dock visat att läkemedelstillverkningen har stora negativa effekter på miljö och människors hälsa. Studier har, bland annat, visat att tillverkningen av läkemedel leder till utsläpp av antibiotika. Bakterier kan då utveckla antibiotikaresistens. Något som WHO rankar som ett av de tre största hoten mot människors hälsa. FN beräknar att resistenta bakterier år 2050 kommer att orsaka cirka tio miljoner dödsfall per år om inga åtgärder vidtas.

Så sprids läkemedelsrester

Läkemedel utsöndras, bland annat, under och efter användningen utav dem. Detta via vår urin och avföring. Därav är världens avloppssystem den i särklass största spridningsvägen för läkemedelsrester till miljön. Eftersom läkemedel är kemiskt stabila är heller inte reningsverken byggda för att kunna ta emot dem. Resterna från dem passerar därför förbi reningsverken och följer därmed ut i det utgående vattnet – utan att läkemedelshalten minskas eller att dess egenskaper försämras avsevärt. När det gäller produktionen omfattar leveranskedjan ofta flera företag och länder. Otillräcklig rening av processvatten kan leda till utsläpp av läkemedelsrester till miljön. Förutom påverkan på djur och andra organismer kan utsläppen bidra till utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier.

Svensk studie i Indien

År 2007 gjorde Joakim Larsson,forskare och numera professor i miljöfarmakologi vid Göteborgs universitet en undersökning av utsläppen från läkemedelsindustrier i Patancheru i Hyderabad-regionen i Indien. Han fann, bland annat, att halten antibiotika i åar och sjöar i närheten av fabrikerna var högre än i blodet hos en människa under antibiotikabehandling. Från en fabrik släpptes det ut 44 kilo ciprofloxacin, en vanlig antibiotika, per dag. Vilket motsvarar fem gånger Sveriges konsumtion av samma medicin. Ett annat problem är svårnedbrytbara och cancerogena kemiska ämnen, som sprids via luft, vatten, konsumentprodukter, avfall, mark, livsmedel och bekämpningsmedel. Enligt rapporten från Hyderabad år 2018 släpper fortfarande läkemedelsfabriken ut helt orenade avlopp i floder, sjöar och grundvatten. 

…En av förklaringarna till utsläppen

En bakgrund till utsläppen är det, så kallade generiska utbytet av läkemedel, som tillämpas i många länder, och i Sverige sedan år 2002. När en kund i ett svenskt apotek lämnar in ett recept byter personalen rutinmässigt ut dyra läkemedel mot likvärdiga alternativ som är billigare. Systemet sparar flera miljarder kronor per år, enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som bestämmer vilka mediciner som ska subventioneras. Prispressen har bidragit till att tillverkningen av generiska mediciner flyttat till Indien, Kina och andra låglöneländer.

“A Hard Pill To Swallow”

Nyligen släppte Apotek Hjärtat sin nya kampanj ”A Hard Pill To Swallow” i ämnet. För bakom många läkemedel döljer det sig just en smutsig sanning. Bristfälliga miljökrav gör att många fabriker dumpar sitt restavfall rakt i naturen. Och i Hyderabad i Indien, den plats där många svenska läkemedel tillverkas, innehåller vattnet så mycket olika läkemedelsrester att Apotek Hjärtat kunna utvunna ett nytt läkemedel från uppsamlat vatten. För i sin studie Reserach Institutes of Sweden (RISE) fann de i det uppsamlade vattnet ett flertal aktiva substanser som finns i ett brett spektrum av läkemedel. Man talar här om allt från svampinfektion, epilepsi, cancermedicin och HIV-medicin. Det var alltså så mycket rester att Apotek Hjärtat kunde sätta samman ett nytt läkemedel med dessa rester. Ett piller du förmodligen inte hade svalt självmant.

…”Välj med Hjärtat”

Istället har Apotek Hjärtat nu tagit fram en ny märkning för att kunna guida sina kunder att göra ett mer hållbart val. Märkningen kallas ”Välj med Hjärtat” och betyder att leverantören till produkten har ett bra och långsiktigt miljö- och hållbarhetsarbete. Däremot påpekar dem att när det kommer till receptbelagda läkemedel har de som apoteksaktör tillhandahållningsskyldighet. Detta betyder att de kan inte påverka den statliga upphandlingen som regleras av lagstiftningen och som inte ställer några miljökrav alls. 


Fler söker hjälp för sömnproblem

Redan under år 2017 kunde siffror från Socialstyrelsen visa att antalet kvinnor i Sverige som söker vård för sömnproblem hade fördubblats. Också antalet män med sömnproblem hade ökat tre gånger så mycket under de senaste 15 åren. Samma siffror visade också att användning av hormonet melatonin som sömnläkemedel hade ökat med hela fyra gånger under de senaste två åren. Och användandet av sömnläkemedel överlag ökar kraftigt världen över och i Sverige räknas runt en miljon svenskar i dag använda sömnmedel. 

Användandet av sömnläkemedel ökar

Själva förskrivningen av sömnmedel har ökat med 40 procent sedan millenieskiftet i Sverige. Siffrorna är alarmerande och så pass allvarliga att regeringen utökat Läkemedelverkets uppdrag om att kartlägga förskrivningen av sömnmedel. Kartläggningen, som ska vara klar senast den 31 december 2020, ska kunna användas som underlag för lagstiftning eller informationsinsatser. Sömnläkemedel kan vara ett bra hjälpmedel under en kort tid men ett stort problem är att sömnläkemedel används längre än vad som är tänkt och skapar ett beroende. Bra att veta är att om man har problem med sin sömn är kognitiv beteendeterapi (KBT) en långsiktig lösning på problemet. Läs mer om skillnaden mellan KBT och sömnläkemedel här.

Sömnläkemedel och miljöutsläpp

På området sömnläkemedel och miljöutsläpp finns det inte många specifika studier gjorda men givetvis innefattas sömnläkemedel också av dessa miljörisker. Rapporter har liksom övriga läkemedel visat att fiskar och andra växter och djur i vatten påverkas av resterna från medicinerna. I Stockholms läns landsting miljöklassade man tidigt 2000-tal sömnläkemedel som Imovan/Zopiklon och Stilnoct åtta på en niogradig skala. Dessa anses alltså ha en mycket hög påverkan på vår natur, efter det att de har passerat människokroppen. Och förenklat sagt kan man konstatera att så länge läkemedel tillverkas någonstans där avfallet inte tas om hand så kommer miljöfaran på kuppen – oavsett läkemedel. Relaterade blogginlägg:

Sömbehandling online – Som fungerar i din vardag

KBT som sömnbehandling – en nybörjarguide

Sover du dåligt? Detta är KBT-knepen som kan hjälpa dig


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag. Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning