MENY STÄNG
Gymnasielärarna som inte får sova

Gymnasielärarna som inte får sova

En ny rapport från Lärarnas Riksförbund visar på stress och sömnproblem bland lärarkåren. Hela 8 av 10 de tillfrågade gymnasielärarna uppger att de har en tung arbetsbörda och att deras arbetssituation påverkar deras sömn negativt.


Att lärarkåren är ett yrke förknippat med mycket stress och en stor arbetsbörda är sedan länge känt. Men nu visar en ny rapport gjord av Lärarnas Riksförbund att gymnasielärarnas arbetsbelastning är så tung att att många upplever stressrelaterade symptom. Faktum är att lärarkåren tillhör den yrkesgrupp som toppar listorna för sjukskrivning på grund av stress. Och ekvationen är egentligen inte svår att förstå. För samtidigt som antalet elever stiger, ökar bristen på legitimerade lärare och därtill sker en stor besparingsvåg i Sveriges kommuner. Situationen får konsekvenser. Inte endast då det går ut över undervisningens kvalité utan även lärarnas hälsa och sömn. Lärarnas Riksförbund menar att den svenska skolan befinner sig i ett oroande läge. Sverige ska ha en skola där elever har möjlighet att lyckas. Akuta satsningar bör därför ske för att komma tillrätta med lärarnas arbetsmiljö.

Rapport: Gymnasielärarna som inte får sova

I rapporten ”Gymnasielärarna som inte får sova – En undersökning om en orimlig arbetsbörda” får man ta del av en undersökning på cirka 1000 gymnasielärare. Dessa har fått svara på frågor om sin arbetssituation under läsåret 2018/2019.

Hälften av de tillfrågade lärarna uppfattade att arbetsbördan under läsåret varit ganska tung och över en fjärdedel har upplevt den som mycket tung. Endast cirka 2 av 10 uppger att arbetsbördan varit lagom eller lätt. Endast 3 procent av de tillfrågade gymnasielärarna sjukskrev sig när de var sjuka och hela 77 procent hade gått till arbetet, trots att de borde sjukskrivit sig. För 35 procent av lärarna hade detta dessutom hänt flera gånger. Det framkommer också tydligt från enkätsvaren att en tung arbetsbelastning går ut över lärarnas sömn och hälsa. Av samtliga tillfrågade lärare uppgav 75 procent att deras arbetssituation påverkade sömnen negativt ofta eller ibland. Hela 91 procent av de lärare som hade uppgett att de hade en mycket tung arbetsbelastning hade sömnproblem. Över hälften av dessa lärare hade sömnproblem ofta och 38 procent ibland. Endast 1 procent säger att deras sömn aldrig påverkades negativt.

Viktiga resultat i rapporten

  • Hela 8 av 10 av de tillfrågade gymnasielärarna uppgav att de hade en tung eller mycket tung arbetsbörda under läsåret 2018/2019. Så många som en tredjedel av lärarna hade också fått mer undervisningstid jämfört med föregående läsår.
  • Den tunga arbetsbelastningen påverkar lärarnas hälsa och välmående. Så många som 8 av 10 uppgav att arbetssituationen hade negativ påverkan på deras sömn och 6 av 10 hade fysiska besvär som magont och huvudvärk.
  • Arbetsbelastningen var också det största skälet till att nästan 8 av 10 hade gått till arbetet trots att de borde ha sjukskrivit sig. För 4 av 10 lärare hade detta dessutom hänt flera gånger under läsåret. 7 av 10 lärare som arbetar när de är sjuka svarar att arbetsbördan skulle bli för tung när de återvänder till arbetet.
  • En tredjedel av de tillfrågade gymnasielärarna hade varit sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress någon gång under de senaste tre åren. Det enskilt största skälet till denna stress var hög administrativ arbetsbelastning.
  • Över 4 av 10 ansåg att de under läsåret 2018/2019 inte fick ett rimligt antal undervisningstimmar i sitt ämne i förhållande till de mål som eleverna skulle uppnå under kursen. Endast drygt 3 av 10 fick 90 timmar eller mer för sin 100-poängskurs.
  • Den tunga arbetsbelastningen verkar även leda till att många lärare funderat på att lämna yrket. Mer än 6 av 10 har övervägt att sluta som lärare under de senaste tre åren. 9 av 10 uppgav att arbetsbelastningen var en anledning.

Förändringarna som Lärarnas Riksförbund vill se

Lärarna Riksförbund kräver akuta åtgärder för att minska lärarnas arbetsbelastning. Undersökningens resultat bekräftar också att lärarnas arbetssituation inte är långsiktigt hållbar. Utifrån undersökningens resultat föreslår Lärarnas Riksförbund följande:

1. Politiker, huvudmän och skolledare måste ta ansvar för att minska lärarnas arbetsbelastning.

Vissa arbetsuppgifter som läraren ansvarar för kan andra yrkeskategorier i skolan utföra. Då kan läraren fokusera på undervisning och dess för- och efterarbete. Det är av yttersta vikt att huvudmännen satsar på att anställa heltidsmentorer för att avlasta gymnasielärarna. Parallellt måste staten utöka det finansiella stödet för att anställa lärarassistenter. Att lärarna blir avlastade från mentorskap och/ eller från administrativa uppgifter betyder inte att lärarna ska undervisa mer. Undervisningsuttaget måste begränsas, en timmes undervisning kräver minst en timmes förberedelse.

2. Gymnasieskolan måste få en timplan

En bidragande orsak till lärarnas stress är att undervisnings- tiden de får i sitt ämne inte alltid är tillräcklig i förhållande till de mål som eleverna ska uppnå under kursen. Det är inte rimligt att antalet undervisningstimmar för en och samma gymnasiekurs om 100 poäng idag kan variera från allt mellan 60 och 110 timmar. En reglering behövs för att garantera att en gymnasiepoäng minst motsvarar en garanterad undervisningstimme. Till exempel måste en 100-poängskurs motsvara minst 100 undervisningstimmar.

3. Lärares undervisningstid måste bestämmas

Rapporten visar tydligt att antalet lektioner för gymnasielärarna ökat under det senaste året. En tredjedel av de tillfrågade lärarna får undervisa mer jämfört med för ett år sedan. Till detta ska det läggas att undervisningstiden för lärare i genomsnitt ökat med lektionstimmar sedan undervisningsskyldigheten togs bort ur det centrala avtalet för tjugo år sedan. Fler lektioner innebär en ökad arbetsbelastning och sämre kvalitet på undervisningen. Undervisningstiden kan inte få fortsätta öka utan behöver bestämmas för varje lärare.

Se mer

Läs rapporten i sin helhet här. I nedan klipp ger också Svante Tideman, vice ordf Lärarnas Riksförbund och Olle Linton, gymnasielärare sin syn på saken under ett besök på TV4 Nyhetsmorgon. Också utbildningsminister Anna Ekström (S), kommenterar läget.


Sömnproblem? Vi kan hjälpa dig

Om du vet med dig att du lider av sömnproblem så ta gärna kontakt med oss. Vid just sömnproblem visar studier att kognitiv beteendeterapi (KBT) har en väldigt god effekt. Denna typ av behandling är dessutom en långsiktig lösning på problemet. Kontakta oss för mer information kring hur KBT fungerar och hur Learning to Sleep kan hjälpa dig.


Relaterade blogginlägg:

Sömnbrist – Vilka sjukdomar kan det leda till?

6 anledningar till varför sömn är bra för din mentala hälsa

En guide i hur stress påverkar dig och din sömn


Denna blogg drivs av Learning to Sleep som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt beprövade behandlingsprogram via webb- och mobillösningar. Vår behandling bygger på den senaste forskningen och vi är idag ett av Sveriges ledande digitala hälsoföretag.   Har du sömnproblem? Boka tid idag för medicinisk bedömning